Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts pamatojoties uz:

  • pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111; licence Nr. V-9125, izsniegta 08.06.2017.);
  • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (programmas kods 01015511; licence Nr. V-9126, izsniegta 08.06.2017.)

Iestādē strādā pieredzējuši, radoši pedagogi un citi speciālisti:

 vadītājas vietniece izglītības jomā; pirmsskolas skolotājas; sporta skolotājas; mūzikas skolotāji; logopēdes; medicīnas māsa; skolotāja palīgi; tehniskais personāls.

Izglītības iestādes vīzija: nevis zināt, bet augt, mācīties un atklāt kopā.

Izglītības iestādes misija: iestāde ar attīstībai radošu un drošu vidi, kurā kļūdoties, eksperimentējot, radoši darbojoties bērni apgūst pasauli sev apkārt.

Pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir:

zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas izglītības iestādes galvenie uzdevumi:

  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, veicinot bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu un nodrošinot sagatavošanos pamatizglītības ieguvei;
  • sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;
  • attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;
  • attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;
  • veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu; sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; dabaszinātņu; matemātikas; tehnoloģiju; veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā;
  • nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei;
  • veikt valodas korekciju, balstoties uz attīstošu un veselīgu vidi, sensoro audzināšanu;
  • sadarboties ar bērna vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu bērna sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.