Audzēkņu reģistrēšana, uzņemšana un atskaitīšana pirmsskolas izglītības iestādē notiek atbilstoši Saldus novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 44 „Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu” (23.09.2021.) (saistošie noteikumi)

Bērna pieteikšana rindas reģistrā notiek no bērna dzimšanas reģistrēšanas brīža saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Iesniegumu var iesniegt:

  • pašvaldībā klātienē, Striķu ielā 3, Saldū;
  • klientu apkalpošanas centrā Brocēnu pilsētā;
  • pagastu pārvaldēs;
  • elektroniski e-adresē, e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
  • Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
Informāciju par Pieteiktajiem bērniem uz Saldus pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaciņa"  var atrast Saldus pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv

Informāciju par brīvajām vietām Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs var atrast Saldus pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv

Iestādē grupu komplektēšana notiek ik gadu no 1.maija līdz 31.jūlijam un to veic Izglītības pārvaldes speciālists sadarbībā ar iestādes vadītāju. Pēc informācijas saņemšanas par piešķirto vietu pirmsskolas izglītības iestādē, bērna vecāku (aizbildņu) pienākums ir līdz 30.jūnijam sniegt apstiprinājumu, ka Bērns kārtējā mācību gada ietvaros uzsāks apmeklēt Izglītības iestādi. Grupas komplektē ņemot vērā bērnu vecumu, bērnu skaitu un vecāku (aizbildņu) vēlēšanos (brāļiem un māsām iespējams būt vienā grupā).Gada laikā atbrīvotās bērnu vietās tiek uzņemti citi bērni ievērojot bērnu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi reģistru.

Vadītāja telefoniski vai izsūtot vēstuli (uz e-pastu vai pa pastu) informē vecākus par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē un termiņu, kādā iesniedzami dokumenti. Vecākiem norādītajā termiņā neierodoties izglītības iestādē, lai nokārtotu uzņemšanas dokumentus vai uzrakstītu iesniegumu par rindas saglabāšanu, vieta uz izglītības iestādi netiek saglabāta.

Audzēkņu, viņu vecāku (personu, kas viņus aizvieto) un citu personu uzvedības noteikumus iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos  nosaka Saldus pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” Iekšējās kārtības noteikumiUzturēšanās kārtība iestādē