Atvērto durvju diena vecākiem

2019. gada 5. martā grupā “Kamenīte” notika atvērto durvju diena vecākiem. Tajā piedalījās bērni, grupas skolotājas, skolotāju palīgs Biruta, mūzikas skolotāja Dina un atsaucīgie vecāki. Vecāki nāca vērot savu bērnu darbībā, kā strādā grupas skolotājas un sadarbojas grupas kolektīvs.
Visi kopā gājām rotaļās, dziedājām, dejojām, darbojāmies radošajos centros. Vecāki ieinteresēti līdzdarbojās.  Redzot savus bērnus darbojoties un sadarbojoties, vecākiem rodas priekšstats par bērna dienas ritmu bērnudārzā. Vecākiem bija prieks par bērnu aktivitāti, audzinātāju atsaucību. Vecāku ieteikums – vecākiem aktīvāk izmantot iespēju pavērot savu bērnu ikdienas darbībā, līdzdarbojoties kopā ar viņiem (foto skatīt galerijā).

 Paldies vecākiem, kuri apmeklēja grupas “Kamenīte” atvērto durvju dienu.

  Grupas skolotājas Vita un Gunita


Noslēdzies PII ,,Pasaciņa” projekts ,,Izzini savu pilsētu, lepojies ar to!”

Pašā skaistākajā un mums visiem nozīmīgākajā laikā – Latvijas simtās dzimšanas dienas plaukumā – noslēdzies  Saldus PII "Pasaciņa" īstenotais Izglītības pārvaldes ,,Īstenojam ideju” projekts "Izzini savu pilsētu, lepojies ar to!" 
Projekta mērķis bija veicināt 6-7 gadus vecu bērnu izpratnes veidošanos par piederību Saldus novadam, iepazīstoties ar senām un mūsdienīgām celtnēm un jaunās paaudzes patriotiem - jaunsargiem, radoši darbojoties dažādās aktivitātēs, nostiprinot zināšanas patstāvīgi būvējot celtnes no dažādiem celtniecības materiāliem.
Ar prieku un lepnumu varam teikt, ka projekta ietvaros PII "Pasaciņa" grupas "Pūcēns" 
bērni var lepoties ar savām iegūtajām zināšanām. Bērni iesaistījās dažādos tematiskos pasākumos. 
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā bērniem tika paplašināts priekšstats par Saldus novada vēsturisko attīstību. Pēcpusdienā grupas “Zirnīši” bērniem pastāstīja par redzēto muzejā, parādīja foto, rosināja apskatīt muzeju. Pēc sarunām visi bērni cēla no celtniecības materiāliem dažādas vēsturiskas vietas.
Saldus pamatskolā iepazinās ar pirmo skolu Saldus novadā. Bērni skatījās video par skolas vēsturi, aplūkoja skolas vēsturiskās vietas, nostiprināja zināšanas par kultūrvēsturisko objektu. Grupas “Zirnīši” bērnus iepazīstināja ar uzzināto un redzēto. Praktiski būvēja pamatskolu.
Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā uzzināja par baznīcas vēsturi un baznīcas interjeru. Bērniem bija iespēja uzkāpt dievnama tornī un apskatīt savu pilsētu no torņa.
Saldus mākslas un mūzikas skolā iepazinās ar skolas uzbūvi, par piedāvātajiem pulciņiem, kā arī praktiski iejutās dažādās mūzikas klasēs Par spilgtākajiem iespaidiem pastāstīja grupas ‘Zirnīši” bērniem.
Tematiskā pasākumā - koncertā: “Es mīlu Saldu”: piedalījās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas jaunsargi un PII ,,Pasaciņa” 4-7 g.v.b. Jaunsargi demonstrēja ierindas mācību, savu ekipējumu un dziedāja dziesmas. Grupas “Pūcēns” bērni rādīja savus priekšnesumus. Šis pasākums bērniem deva  patriotisku, emocionālu gandarījumu un  īpašu prieku par jaunsargiem.
Tematiskā pasākumā: ,,Esmu aktīvs saldenieks” rādīja vecākiem prezentāciju par Saldus novada objektiem, kuri tika apskatīti kopīgi ar bērniem. Klātesošie tika iepazīstināti ar pulciņiem, kurus apmeklē bērni. Notika viktorīna vecākiem par Saldu pēc iepriekš prezentētā materiāla, bērnu priekšnesumi un praktiskā darbošanās kopā ar vecākiem. Patīkami bija vērot vecāku atsaucību un līdzdarbošanos pasākuma laikā (skatīt galerijā).
Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāti didaktiskie materiāli - mīkstie koka imitācijas kluči, VARIS konstruktors un spilgti veselībai nekaitīgi kluči.
Paldies Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektam ,,Īstenojam ideju”  par finansiālu atbalstu.
Paldies par atsaucību un radošu darbošanos projekta ietvaros PII „Pasaciņa” kolektīvam, vecākiem un bērniem!

Projekta vadītāja Daiga KārkliņaProjekts ,,Izzini savu pilsētu, lepojies ar to!”

Mūsdienās bērnus ieinteresēt iepazīt vēsturi un vietu, kur pavadām savu ikdienu, ar grāmatām, attēliem, sarunām vien ir visai grūti. Bērnus spēj ieinteresēt aktivitātes, kurās viņi paši izzina apkārtni – kā agrāk ir bijis, kā tagad iekārtotas ēkas un kas īpašs atrodas dzimtajā novadā.
Pirmsskolas vecums – tas ir jūtīgs periods pozitīvo personības īpašību attīstīšanai, tajā skaitā arī patriotisma veicināšanai. Šajā vecumā būtiska  ir izpratnes veidošana par Latviju, kurā dzīvojam, mēs – saldenieki.Sagaidot Latvijas simtgadi, bērnos var  audzināt lepnumu par savu novadu un cienīgu attieksmi pret tā vēsturi. Simtgade – tas ir process, kurā iesaistās ļoti daudz dažādas iestādes un organizācijas un arī mūsu pirmsskolas iestāde.
Saldus PII “Pasaciņa” pirmsskolas skolotājas ir pārliecinātas, ka patriotismu nevar ieaudzināt tikai ar vārdiem, bērniem ir jānoorganizē dažādas aktivitātes. Tāpēc, sākot no 2018. gada 3. septembra Saldus PII ,,Pasaciņa” projekta „Īstenojam ideju” ietvaros īstenos projektu ,,Izzini savu pilsētu, lepojies ar to!” Projekta uzdevums ir stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, mērķtiecīgi gatavojoties Latvijas simtgadei.
Projekta mērķis ir veicināt 24 bērnu (6-7 gadus vecus) izpratnes veidošanos par piederību Saldus novadam, iepazīstoties ar J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luterisko baznīcu, Saldus Pamatskolu un Saldus mākslas un mūzikas skolu, radoši darbojoties dažādās aktivitātēs, nostiprinot savas zināšanas patstāvīgi būvējot celtnes no dažādiem celtniecības materiāliem. Iepazīstināt bērnus ar jaunās paaudzes patriotiem - Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas jaunsargiem.

Projekta gaitā tiks iegādāti: dažādi celtniecības materiāli – gan koka (5 komplekti), gan kluči no koka imitācijas (1 komplekts).

Plānotās aktivitātes:
Tematisks pasākums: ,,Ceļam Saldu!” - 07. 11.2018.
Grupas “Pūcēns” bērni dodas uz J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju. Bērniem tiek paplašināts priekšstats par Saldus novada vēsturisko attīstību. Pēcpusdienas cēlienā ,,Pūcēnos” ierodas draugu grupa ,,Zirnīši” un kopīgi ar bērniem pastāsta par redzēto muzejā, parāda foto, rosinām apskatīt muzeju. Pēc sarunām visi bērni ceļ no celtniecības materiāliem dažādas vēsturiskas vietas.
Tematisks pasākums: ,,Pirmā pilsētas skola–-Saldus pamatskola”- 08. 11.2018.
Grupas “Pūcēns” bērni dodas uz pirmo skolu Saldus novadā. Direktors vietniece mācību jomā Gita Leja pastāsta par pirmās skolas vēsturi – tās atrašanās vietu. Pēcpusdienas cēlienā ,,Pūcēnos” ierodas draugu grupa ,,Zirnīši” un kopīgi ar bērniem pastāsta par redzēto pamatskolā, parāda foto, rosinām apskatīt skolu. Pēc sarunām visi bērni ceļ no celtniecības materiāliem būvē Saldus pamatskolu.
Tematisks pasākums: ,,Vecākā un jaunākā celtne Saldū” - 13. 11.2018.
Grupas “Pūcēns” dodas uz Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luterisko baznīcu. Ērģelniece Indra Vītola izrāda un izstāsta par baznīcas vēsturi, tad iepazīstina ar baznīcas interjeru. Pēc baznīcas apmeklējuma bērni  dodas apskatīt Saldus mākslas un mūzikas skolas unikālo celtni. Pēcpusdienas cēlienā ,,Pūcēnos” ierodas draugu grupa ,,Zirnīši” un kopīgi ar bērniem pastāsta par redzēto baznīcā, mūzikas un mākslas skolā, parāda foto, rosinām apskatīt šīs ēkas. Pēc sarunām visi bērni ceļ no celtniecības materiāliem Saldus baznīcu un Saldus mākslas un mūzikas skolu.
Tematisks pasākums - koncerts: “Es mīlu Saldu” - 14. 11.2018.
PII ,,Pasaciņa” rīkos svētku koncertu. Koncertā ieradīsies Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas jaunsargi.
Tematisks pasākums: ,,Esmu aktīvs saldenieks” - 22. 11.2018.
Skolotāja Daiga ar bērniem ir sagatavojusi prezentāciju par Saldus novada objektiem, kuri tika apskatīti kopīgi ar bērniem. Vecāki kopīgi ar bērniem atbild uz jautājumiem, ceļ dažādas celtnes no celtniecības materiāliem.

Projekta vadītāja Daiga Kārkliņa


Ir noslēdzies projekts “Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!”

Ir noslēdzies projekts “Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!”

Visu grupiņu bērni tika aicināti iepazīties ar rotaļistabu. Pateicoties bērniem, vecāki šo rotaļistabu apmeklē un ir liels prieks, ka vecāki izmanto šo iespēju kopā ar bērnu rotaļāties. Kopš rotaļistabas atklāšanas ir pagājušas tikai 9 dienas, bet nav vēl tāda diena bijusi, ka pēcpusdienā neskanētu bērnu un vecāku rosība, prieks un smiekli šajā telpā.
Man prieks par mūsu PII “Pasaciņa” bērniem un vecākiem, kuri var atrast laiku un vēlas kopā ar bērnu rotaļāties. Tas nekas, ka projekts ir noslēdzies, vecāki un bērni šo rotaļistabu var apmeklēt arī turpmāk ik dienu (foto skatīt galerijā).

Lai jums jautra, jauka kopā rotaļāšanās!

Nekas nevar būt labāks dzīvē, kā smaids un prieks, ko dāvājam paši sev un citiem.

Projekta vadītāja: Gita Roze